KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
MARTA MAREK

Honorarium

Honorarium radcy prawnego z tytułu wykonywanych czynności uzależnione jest od charakteru sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanego nakładu koniecznej pracy.

 

Honorarium związane z konsultacją i udzieleniem porady prawnej wynosi zazwyczaj od 50,00 zł netto, a w zakresie sporządzenia pisma procesowego, bądź umowy od 100,00 zł netto.

W/w honorarium nie dotyczy sytuacji powierzenia przez Klienta prowadzenia postępowania sądowego, kiedy to ustalana jest z Klientem stała kwota wynagrodzenia, obejmująca m.in. udzielanie porady prawnej, przygotowywanie pism procesowych w toku postępowania i reprezentowanie Klienta.

 

Możliwe formy wynagrodzenia Kancelarii są następujące:

  • Wynagrodzenie ryczałtowe – stałe miesięczne wynagrodzenie za ustaloną ilość godzin do wykorzystania przez Klienta w cyklach miesięcznych. Ta forma rozliczeń najczęściej przeznaczona jest dla przedsiębiorców.

  • Wynagrodzenie godzinowe - stanowi iloczyn ustalonej stawki i czasu pracy. Kierowne jest do osób fizycznych, a także do firm. Stawka godzinowa uzależniona jest od rodzaju i zakresu czynności.

  • Wynagrodzenie za czynność lub sprawę – wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (sporządzenie opinii, umowy, regulaminu, procedury, przygotowanie uchwał, protokołów, bądź innego pisma) lub poprowadzenie sprawy (postępowanie sądowe) w wysokości odpowiedniej do potrzeb Klienta.

  • System success fee - ta forma rozliczenia obejmuje ustaloną z Klientem niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

 

Wskazówką, co do wysokości honorarium w konkretnych sprawach, może być rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.